Energilagring utjämnar toppar och ger stabilitet

Omställningen till förnybara energikällor ger världen möjlighet att snabbt fasa ut fossila bränslen och deras enorma klimatpåverkan. Men de förnybara energikällornas produktionskapacitet varierar över tid, beroende på väder och vind. Ett effektivt sätt att hantera det är energilagring med batterier. Då kan topparna i produktionen utjämnas, samtidigt som batterilagringen bidrar till stabiliteten i elnätet. Ingrid Capacity bygger den nödvändiga infrastrukturen för storskalig energilagring i Sverige.

Tekniken för energilagring och eldistribution är utmanande och komplex, men grundprinciperna är lätta att förstå. En strategiskt placerad energilagringsanläggning ger stöd till såväl det lokala samhället som till det nationella elnätet. Ingrid Capacity använder både begagnade så kallade second life-batterier och nyproducerade batterier, beroende på vad som passar bäst för den aktuella anläggningen. 

Fem skäl till att storskaliga batterianläggningar blir en viktig del av framtidens energiinfrastruktur:

  • När andelen förnybar energi ökar i elnätet uppstår en stor utmaning för kraftsystemets stabilitet
  • Stor brist och efterfrågan på energilager som kan balansera och bidra till frekvensstabilitet i elnätet
  • Kommuners lokala elnät kan stödjas under belastningstoppar, vilket möjliggör utveckling av fler bostäder och verksamheter utan att elnätet behöver byggas om
  • Trygg och driftsäker eltillgång är en hörnsten i det svenska totalförsvaret
  • Kraftigt minskade kostnader för batterilagringsteknologi