Ingrid Capacity säkrar ca en miljard från BW Energy Storage Systems (BW ESS), en del av BW Group, för att kunna etablera 400MW energilager och stärka positionen som den ledande aktören i Norden.

Det svenska företaget Ingrid Capacity har varit en aktiv aktör inom energilagring i Norden sedan bolaget grundades. Investeringen om cirka 1 miljard gör att Ingrid Capacity kan accelerera sin tillväxttakt betydligt, samt att man tillsammans med BW ESS kommer etablera 400MW energilager. BW Group har en lång historia som investerare i energivärdekedjan och en växande portfölj av hållbara energiinvesteringar. Energilagers betydelse växer, och kommer att bli en kritisk del av våra elsystem. Den ökade energianvändningen som följer den gröna omställningen, kommer innebära stora utmaningar för elnäten. Energilagring med batterier bidrar till att balansera elnätets frekvens, reducera pristoppar och skapa förutsättningar för ett uthålligt och motståndskraftigt elsystem, vilket i sin tur möjliggör en fortsatt utbyggnad av förnyelsebar energiproduktion och etablering av framtidens elintensiva industrier. För att kunna tillgodose den förutsedda ökade energianvändningen i Norden oavsett produktionsslag, är energilagring en absolut nödvändighet.

”Genom energilagring möjliggörs samhällets gröna omställning och ökar kapaciteten i befintligt nät, särskilt när det är som högst belastning. Det här är bra för samhället. Våra system jämnar ut skillnader mellan produktion och konsumtion, minskar lokal kapacitetsbrist och reducera volatilitet på den svenska elmarknaden vilket bidrar till ökad självförsörjning och energisäkerhet i Sverige. Vid ett underskott av el så kan batterier tillföra el till nätet för att kompensera, och på samma sätt ladda när det finns ett tillfälligt överskott. Vi ser framför oss att priserna för stödtjänster kommer även att sjuka och stabiliseras på europeiska nivåer.” Säger Nicklas Bäcker, CSO på Ingrid Capacity

Den ledande aktören i Norden

I och med detta tillskott av kapital kommer Ingrid Capacity färdigställa byggnationen av ett 20-tal projekt i Sverige som geografiskt är placerade i områden som ses vara i särskilt stort behov av energilagringslösningar. Vidare attraherar bolaget idag många talanger inom elmarknad-och elsystemssektorn, och planerar att under kommande 6–12 månaderna att fortsätta bygga organisationen med ledande expertis. Ingrid Capacity blir en viktig aktör som fortsätter bidra till att säkerställa ett elnät som tjänar samhället.

Den här investeringen befäster Ingrid Capacitys roll som den ledande aktören inom energilagring i Norden. Vi ser nu fram emot att gå vidare med byggnationen av flertalet etableringar och tar sikte på nya möjligheter både inom och utanför Sverige. Vi har valt BW Energy Storage Systems på grund av deras expertis inom energisystem och vår gemensamma långsiktiga syn på den nödvändiga utvecklingen som behövs för att säkerställa funktionaliteten hos våra nationella nät. Detta gör dem till en utmärkt partner i detta skede av Ingrid Capacitys resa.” Säger Ibrahim Baylan, styrelseledamot Ingrid Capacity 

I omställningen till fossilfria energikällor har energilagring en avgörande roll att spela. Elnäten stabiliseras genom att lagra energi i batterier vid låga effektuttag och sedan tillskjuta energi vid effekttoppar såväl lokalt, regionalt som nationellt. Förutom energiförskjutning är batterier också mycket effektiva för att stödja nätet, förbättra frekvenskontrollen och bidra till att bibehålla den mycket kritiska stabiliteten i elnätet. 

Energilager har etablerat sig som ett viktigtillgångslag som möjliggör den gröna energiomställningen. Som en tidig investerare inom området har vi sett att vårt kapital har en meningsfull påverkan på hastigheten med vilken dessa projekt implementeras. Investeringen i Ingrid Capacity är en del av en global investeringsstrategi och följer vår närvaro i Storbritannien, som är en av världens mest avancerade marknader för batterilagring av energi. Vi har imponerats av Ingrid Capacitys snabba framsteg med att etablera en stark first-mover fördel på sin hemmamarknad och av deras exceptionellt starka team. Som en investerare med global närvaro och stark finansieringsförmåga hoppas vi kunna accelerera Ingrids utveckling och vi ser fram emot att vara en del av företagets framtida resa. Säger Erik Strømsø, Managing Director, BW Renewables

DNB Markets (finansiell rådgivare) och Advokatbyrån Kane (juridisk rådgivare) agerade rådgivare till Ingrid Capacity.

Cirio Advokatbyrå (juridisk rådgivare) agerade rådgivare till BW Energy Storage Systems.

För mediarelaterade frågor:

Mikaela Sundström, Ingrid Capacity. mikaela.sundstrom@ingridcapacity.com +46 70 934 94 88

Hana Schoon, BW Energy Storage Systems, hana.schoon@bw-group.com, +65 9788 5629

 

 

Kontakt

Erik Zsiga

073-962 42 16